Chúa Nhật Tuần V

Mùa Chay 2020

-----------------------Nhập lễ: Trên Con Đường Trở Về--------------------

Nhập lễ: Trên Con Đường Trở Về

-----------------------Dâng lễ : Lời chân thành (Kim Long) --------------------

Dâng lễ : Lời chân thành (Kim Long)

-----------------------Hiệp lễ : Hãy chỗi dậy (Kim Long)--------------------

Hiệp lễ : Hãy chỗi dậy (Kim Long)

-----------------------Kết lễ : Kìa ai (Vinh Hạnh)--------------------

Kết lễ : Kìa ai (Vinh Hạnh)